GPÅ-¿YôPÅ-»Þ¾-mÅ-»ôP-zºÛ-ljm-¯ô¤ü


2006.07.17

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-Zï-V¼-fï-¶m-hÝ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-ljm-¯ô¤-¾-hrh-qºÛ- GPÅ-¿YôPÅ-»Þ¾-mÅ-»ôP-zºÛ-ljm-¯ô¤-ŸïÅ-qºÛ-hïz-TÛG-fôG-¤¼-M-»ÛG-mP-ºIï¤-Çtï¾-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hïz-hïºÛ-¯ô¤-q-qô-ÅôGÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-zT¼-ºiÛ-‚Å-q-ŸÛG-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎