zôh-hP-ÅôG-qºÛ-VôÅ-¼ÛG-zÇeÛ-GmÅü


2007.12.03

tmcc-bloomington-200.gif
q¼-hzP-¿UGÅ-¤ô-º±ôü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-ÍÛm-^Û-»-mºÛ-mP-GÛ-zξÞ-¤ÛP-‡m-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-hP-ÅôG-qôºÛ-VôÅ-¼ÛG-zÇeÛ-GmÅ-DP-hP-Ç+Ý-ºzÞ¤-‚¤Å-z¯ï-JÀÛP-GÛ-Ç+ô¼-¾-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-hP-¤Z¤-hÝ-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-¾ï-±m-ŸÛG-¾-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎