º²¤-JÀÛP-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-ljm-fôü


2006.05.08

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-zbôm-qºÛ-uÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-M¾-Dz-DG-GÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-ljm-ŸÝºÛ-mP-M-mG-»P-zB¼-VôÅ-hh-¼P-hzP-¾-lôG-¼ô¾-GbôP-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÇkÝG-ÁôÅ-ˆÛ-M¾-Dz-IÅ-ÅÞ-zŸG-»ôh-q-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-fh-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-zÇkÝÅ-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎