GÅï¼-¤hôG-GÛ-GmÅ-¼Ûü


2007.02.12

yuang-hongbin-200.jpg
q¼-hzP-»ôm-ÈôP-qÛmü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-M-mG-;Ým-JÀïP-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-h-¿e-Íô-ÅÞ-Fô-¾Û-»ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-¼ÛGÅ-¯ô¤-q-qô-»ôm-ÈôP-qÛm-HÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-GÅï¼-¤hôG-GÛ-GmÅ-¼Û-ŸïÅ-qºÛ-zôh-hôm-Ç+ô¼-HÛ-hqï-hïz-»P-zB¼-q¼-zCæm-fïPÅ-GZÛÅ-q-‚ïh-¾-Zï-zºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-DôP-hP-ºƒï¾-»ôh-¾-zTº-ºiÛ-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་རྒོད་ཡུལ་སོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎