Æô¾-Mãm-hP-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-zôh-GŸÅ-xôGÅ-zOÛGÅü


2005.01.12

{}ü üzôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Æô¾-Mãm-hP-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-¼ô¾-GŸÅ-GbôP-¤Dm-±ôÅ-P-GmÅ-ºyÛm-i-zºÛ-zMãh-¤Û-¤P-¾-zMãh-zOGÅ-GmP-ºhôh-»ôh-m- ºGïP-ÁôG- ºhÛ-z;P-mÅ-£G-fôG-GbôP-GmP-»ôh-q-ŸÝüü

Íï-Á-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-¼ô¾-h‚PÅ-ˆÛ-¾ï-±mü

dºÞ-„Àô-z¸P-hq¾-¿kmü WÛ-ÆÛh-m¤-¤Dº-¤-ÇeôP-z¼ü

¹-Oômü ¤Z¤-º²ô¤Å-‚ãP-mü

wÞ¼-zÞ-n¤-M¾ü xG-GÅÞ¤-º±¾ü

z=ÛÅ-wÞm-±ôGÅü Åï¤Å-q-Bô-z-¾ü

VôÅ-BÛhü Åï¤Å-qü

zÇem-º²Ûm-ºôh-¸ï¼ü z¯ï-zü

VôÅ-BÛhü Eïh-¼P-¤-¼ïhü zÇem-º²Ûm-ºôh-¸ï¼ü Íôºô-G»Þ-¾ô-¾GÅü

G¸Û-¤ÛG-hGÝ-qü z=ÛÅ-ˆÛ-¾ÞP-qºÛ-wÞ-¾ü

¿Ë-¤ô-Oô¾-¤ü ŸÛ-zhïºÛ-zÇeÛ-GmÅü

Gm¤-¿UGÅ-¼ô¾-±ôGÅü ºhôh-Åï¤Åü

Gm¤-¿UGÅ-¼ô¾-±ôGÅü ¤Û-±ïü

±ï-¼ÛP-ºHã¼-¤ïhü z¯ï-zºÛ-Í-¤ü

zÅôh-m¤Å-hq¾-BÛhü qj¨ºÛ-¤ï-bôGü

„Àô-zÇem-n¤-JÀÛP-ü Í-¤-¾ï-Èôü

Vz-¤hô-z=-ÁÛÅü P-±ôºÛ-O-ºWâG-DP-hÝ-zbP-zºÛ-JÀâ-GŸÅü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎