Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-¤hô-Ǩh-uÛ-ºfÞÅü


2005.08.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-¾-Zï-zºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-¤hô-Ǩh-uÛ-ºfÞÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-ºIm-zÇkݼ-Fôh-ŸÝGÅ-ºhôh-»ôh-qºÛ-¤Û-Ço-GZÛÅ-hP-¤Z¤-hÝ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།