¤hô-Ǩh-Q-z-DÞ¾-hÝ-¼Û-hÐ^-¿t^-¼Û^-¤ï¼-zÆÛG-zbP-zü


2006-02-17
Share
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-zôh-¤hô-Ǩh-Q-z-DÞ¾-hÝ-¼Û-hÐGÅ-¯-Vïm-HÛ-¿tGÅ-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-GôÅ-Mm-¤ï¼-zÆïG-GbôP-zºÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-zôh-mh-D-q¼-GbôP-¤Dm-hP-¤Z¤-hÝ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།