ºzº-z-wÞm-±ô^-hzP-M¾-¾^-ˆÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅü


2006-10-23
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü ºzº-z-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅü zôh-¤Û-Gż-zXï-z-ŸÛG-TïÅ-qºÛ-hïz-hïü zôh-ˆÛ-hÝÅ-zz-Gż-ÁôG-DP-GÛÅ-h‚Ûm-»ÛG-mÅ-zôh-»ÛG-¾-wz-zNå¼-HÛÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-hÝÅ-zz-Gż-ÁôG-GÛ-¯ô¤-OÛG-q-¾ÞG-M¾-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།