M¾-uÛºÛ-zôh-¼ÛG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-fïPÅ- 11ü


2006-09-08
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü M¾-uÛºÛ-zôh-¼ÛG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-zTß-GTÛG-q-hï-ºW¼-¤ï-mÛ-¼Þ-º±ôGÅ-»ôh-q-hïºÛ-Ç+ô¼-¾-±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-hPôÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-¤Dm-mô¼-JÀÛP-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-ŸÛz-ºWâG-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-lô-Xï-hzP-xãG-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།