¾Û-fP-GÛ-zôh-¤Û¼-z®ôm-FÛ¤Å-zTh-qü


2007.11.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü h-¾ôºÛ-xÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-ZÛm-¾Û-fP-d-MãGÅ-ˆÛ-hÝÅ-Vïm-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-zôh-hÝ-wïzÅ-ÅÞ-zTßG-hGôÅ-hP.ü ;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-JÀôh-Iô¾-GbôP-ŸïÅ-Ç+h-ºzôh-‚ïh-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-hP-¤Û-zŸÛ-¾-M-mG-GŸÝP-M¾-Dz-D-ƒ¾-HÛ-ZïÅ-¤Û-zbGÅ-mÅ-FÛ¤Å-fh-zTh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- ¼ôP-M¾-Í-IGÅ-ˆÛ-±-zô-±ï-zdm-hP-FÛ¤Å-¯ôh-q-;-z®m-„À-¤-BzÅ-GZÛÅ-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎