ºzô-¼-ÇÀôz-ºƒÛP-GÛ-ÇÀôz-¤-zhÝm-z;G-Z¼ü


2007.09.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¹-z- 9 ±ïÅ- 28 ZÛm-HÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Zï-¾¤-Í-¤hô-ºzô-¼-DÞ¾-HÛ-ÇÀôz-ºƒÛP-GÛ-ÇÀôz-¤-DG-TÛG-GÛÅ- ÇÀôz-IÔºÛ-¯ÛG-PôÅ-ÅôGÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-»Û-Gï-ƒÛÅ-z¼-zdïm-M-mG-Zïm-dôGÅ-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Í-¤hô-mÅ-D-q¼-GbôP-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ-ºhÛ-GºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅ-¾-ŸÛz-bà-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎