zôh-mP-ºƒôG-h¤PÅ-IôP-zl¾-Tm-hÝ-zNå¼-zºÛ-ÆÛh-WâÅü


2005.08.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-hÝ-ºƒôG-h¤PÅ-IôP-zl¾-Tm-hÝ-zNå¼-z-ŸïÅ-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-ŸÛG-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-ºƒôG-q-¤Û-¤P-¾-h;º-P¾-z¸ô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾ü zôh-mÅ-D-q¼-GbôP-¤Dm-¤Û-Ço-GZÛÅ-hP-¤Z¤-hÝ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q-ŸÛG-¾-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བའི་གྱོད་གཞི་ཁྲིམས་མཐུན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎