Í-¼ÛºÛ-mP-uÛ-ºzPÅ-fôz-fP-z¯ôh-¾ïm-q-ÇÀôz-hqôm-;ÛP.ü


2006-01-20
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-mP-uÛ-ºzPÅ-ˆÛ-fôz-fP-z¯ôh-¾ïm-¾Å-ºGݾ-HÛ-hzÞ-FÛh-ÇÀôz-hqôm-;ÛP-HÛ-Ç+ô¼-hP.ü DôP-GÛ-GmP-ºÛ-GÅÞP-zÁh- P-¾-©Û-¾¤-ŸÛG-»ôh- ŸïÅ-qºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།