¤Gô-¾ôG-ÇÀôz-fôm-q¼-¾Å-;-ºôÅ-º±¤Å-¤-¼ïG-qü


2006-07-28
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-¤hô-Ǩh-¤Gô-¾ôG-Å-DÞ¾-HÛ-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-DG-TÛG-GÛÅ-DôP-±ô-ÇÀôz-¤f¼-xÛm-XïÅ-¾Å-;-ºôÅ-º±¤Å-¤-¼ïG-q-hP-ü hï-zŸÛm-¤Gô-¾ôG-zôh-¼ÛGÅ-¼P-BôP-DÞ¾-ŸÛG-»Ûm-qÅ-Å-V-mÅ-zôh-»ÛG-z;ô¾-uôh-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-DÞ¾-ÆÛh-GŸÝP-¾-fïPÅ-¤P-qô¼-ŸÝ-GbàGÅ-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-¾-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-ŸÛG-hP-¤Z¤-hÝ-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།