h‚¼-¯-hGÝm-ºzÞºÛ-wm-mÝÅü


2007.06.01

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-h‚¼-¯-hGÝm-ºzÞ-z@ô-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼ü h‚¼-¯-hGÝm-ºzÞ-hP-ºƒï¾-zºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºDô¼-zBôh-hP.ü h‚¼-¯-hGÝm-ºzÞºÛ-wm-mÝÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh- Ǩm-q-G»P-ºzÞ¤-M¾-hP.ü Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-l-¼¤-Å-¾ºÛ-Gż-ºGôh-q-¤PÅ-¼-z-GhÝGÅ-h;¼-ºzÞ¤-GZÛÅ-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎