GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-Ç+zÅ-ˆÛ-GÅÞP-ºyÛmü


2007.10.19

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ- &G ôP-Å-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï¼-wÞ¾-Ç+zÅ-DôP-GÛÅ-GmP-zºÛ-GÅÞP-ºyÛm-hP.ü hï-zŸÛm-¤²h-ÇKôºÛ-dïm-ºƒï¾-hGº-Çeôm-Vïh-Å-xôGÅ-GP-Å-mÅ-wïzÅ-qºÛ-¤Û-Ço-DG-TÛG-GÛ-Åï¤Å-±ô¼-Ç+ô¼-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-xôGÅ-OÛG-MP-ÆÛP-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎