M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh-ºôÅ-ºhï¤Å-ÆÛh-qü


2007.11.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-ü &G ôP-Å-M¾-z-¼Ûm-qô-VïÅ-DôP-GÛ-»P-ÆÛh-hï-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-¾¤-mÅ-fG-GTôh-q-hP.ü »P-m-¤-ºhÅ-væ¾-Ç+ݺÛ-¾¤-Æô¾-ÅôGÅ-»ôP-ÆÛh-q-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP.ü »P-Zï-¾¤-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-zMãh-mP-zÇem-„À-væ¾-HÛ-»P-ÆÛh-PôÅ-º²Ûm-hô-h¤-‚ïh-fzÅ-ŸïÅ-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-¾-zÇem-º²Ûm-fôÅ-zŤ-¾GÅ-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎