M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-VÛzÅ-zNå¼ü


2006-11-03
Share
q¼-hzP-GhÝGÅ-h;¼-ºzÞ¤ü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-ZÛ-ÈôP-mP-VÛzÅ-zNå¼-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾ü ZÛ-ÈôP-mP-Vïh-hÝ-zT¼-zºÛ-ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-q-GhÝGÅ-h;¼-ºzÞ¤-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།