&GôP-Å-¤VôG-GÛ-ÍÛm-^Û-»-ºÛ-VÛzÅ-zNå¼ü


2007.11.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-¾¤-GôP-Å-M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-ÍÛm-^Û-»-m-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-mÅ-¤²h-ºyÛm-zBPÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼ü ¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-Í-ˆ-¼Ûm-qô-Vïm-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎