q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-zôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-¸Û-¾ÛP-mÅ-Gô¼-¤ôºÛ-z¼-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-Á¼-GbôP-‚Å-mÅ-¤Û-¾ô-ZÛ-ÁÝ-¿ËG-xÛm-qºÛ-¼ÛP-¿UGÅ-¾¤-ºI¤-Mãh-hÝ-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-±ôºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ºƒï¾-mÅ-¤hô-hzÞÅ-¿UGÅ-¾¤-HÛ-hGï-Bôm-¾-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-ŸÛG-hP-¤Z¤-hÝ-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།