{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-zôh-mP-GÛ-¼ÛG-GmÅ-Gż-zXï-Vïm-¤ôºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-¤hô-Ǩh-Q-z-hP-¤Gô-¾ôGÅ-ÅôGÅ-ÅÞ-¤Û-¤P-Hïm-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-IôP-Eï¼-h¤¼-qôºÛ-hôm-Aïm-ŸïÅ-q-ŸÛG-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-HÛ-Ç+ô¼-¾-hôm-Aïm-hïºÛ-mP-hÝ-ŸÝGÅ-¥ôP-¤Dm-¤Û-Ço-ŸÛG-hP-¤Z¤-hÝ-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-fïPÅ-hP-qô¼-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།