zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ˆÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-¼ÛGÅü


2006-09-25
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-ˆÛ-hÝÅ-zz-Gż-ÁôG-GÛ-¯ô¤-OÛG-q-¾ÞP-¼ÛG-M¾-hP.ü zôh-ˆÛ-zP-Vïm-Gż-ÁôG-GÛ-¯ô¤-OÛG-q-GÅï¼-d-±ß¾-FÛ¤Å-n¤-GZÛÅ-hP-¤Z¤-hÝ-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ˆÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-¼ÛGÅ-fh-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-¤Þ-¤fÞh-hÝ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q-ŸÛG-¾-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།