hq¾-¿km-M¾-¼P-»Þ¾-hÝ-ºIô-Ç+zÅ-ˆÛ-¥ôP-±ô¼ü


2006-08-14
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-¾¤-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-hq¾-¿km-M¾-w-»Þ¾-hP-D-ƒ¾-mÅ-¾ô-Pô-zTß-hGݺÛ-XïÅ-ÅÞ- ¼P-GÛ-w-»Þ¾-Í-¤hô-Å-DÞ¾-¾-GZïm-ºyh-hÝ-zBôh-Ç+zÅ-ˆÛ-¤fôP-fôÅ-hP.ü ¥ôP-±ô¼-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-‚Å-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།