¼ÛG-IÔ-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅü


2007.09.14

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-hïP-ÅP-M-G¼-^ï-¼-^Ým-;¾ï-¤ïm-‡m-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-GmÅ-Çkôh-¼ÛG-IÔ-¼Ûm-qô-Vï-hP-¤Z¤-hÝ-DôP-GÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-D-ÁÅ-ˆÛ-fh-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q¼-Zm-¼ôGÅ-GmôPÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎