zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-hÝ-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-zIô-JÀïP.ü


2006-12-01
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-G¼-jË-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-DP-hÝ-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-º±ôGÅ-»ôh-qºÛ-fhü zôh-Vô¾-GÅÞ¤-¾ô-MãÅ-¯ô¤-OÛG-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-h¤-VôÅ-hq¾-z¸P-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།