zôh-MºÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅü


2006-10-27
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-MºÛ-z¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-hïP-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-¾ü zôh-ˆÛ-hÝÅ-zz-Gż-ÁôG-GÛ-¯ô¤-OÛG-q-¸Þ¼-qü hïP-Ç+zÅ-Í-¼ÛºÛ-ÍÛm-^Û-»-m-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-zôh-»ÛG-GÛ-hGï-Lm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-hGï-ºhÝm-¼z-Gž-¾GÅ-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།