Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-hÝ-h¤PÅ-®ôºÛ¾Å-ºGݾü


2007.06.11

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP-qï-TÛm-Gm¤-zhïºÛ-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-hÝ- 1989 ¾ô¼-ÇÀôz-¤ºÛ-h¤PÅ-GÅô-¾Å-ºGݾ-iG-Gmôm-‚Å-¾ô- 18 ºDô¼-zºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-mÅ-hôm-Aïm-hïºÛ-fh-Ç+zÅ-hï¼-qï-TÛm-hÝ-»ôh-q-hP- hïP-Ç+zÅ-Í-¼Û¼-»ôh-qºÛ-qj¨-hzP-M¾-¾GÅ-hP-ü hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-mP-M-mG-Ç+ô¼-Z¤Å-ŸÛz-‚ïh-¤Dm-z=-ÁÛÅ-hôm-Iâz-GZÛÅ-hP-¤Z¤-hÝ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎