GŸÛÅ-‚ïÅ-GZÛÅ-ˆÛ-ljm-PG-¤Dm-¤Z¤-º²ô¤Åü


2006-06-16
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-GŸÛÅ-‚ïh-GZÛÅ-ˆÛ-ljm-PG-¤Dm-DG-TÛG-Í-¼ÛºÛ-mÛºÞ-»ô¼;-IôP-Eï¼-mP-»ôh-qºÛ-¾-¯ï-hqï-¤²ôh-DP-hÝ-¤Z¤-º²ô¤Å-ˆÛÅ-¼P-¼P-Åô-ÅôºÛ-ljm-PG->ÀôG-ºhôm-hP.ü hqï-¤²ôh-DP-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-qj¨-ºzÞ¤-¾GÅ-ÅÞ-hq¾-¿km-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q-ŸÛG-Zm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།