¼P-hzP-JÀïP-ÇeïGÅ- Í-¤hôºÛ-Ç+hü


2005.05.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-V¼-ÍÅ-‡-¾Û-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-¯ô¤-q-qôºÛ-¬-zXôh-¼P-hzP-fôz-fP-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fh-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-º±ôGÅ-»ôh-q-hïºÛ-fôG-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-¯ô¤-q-qôºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ŸÝGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།