&GôP-Å-¤VôG-GÛ-hGôPÅ-ºV¼-¾-M-¤ÛÅ-hGG-¾mü


2007.06.26
&G

&G

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-zŤ-„ÀôºÛ-hrh-GŸÛºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-GmÅ-Z¤Å-ŸÛz-q-¶-¼ïm-ŤÛf-»ÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-hrh-¯ô¤- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-hGôPÅ-ºV¼-¾-M-¤ÛÅ-hGG-¾m-ÇÀôG-q-ŸïÅ-q¼-ÇeG-¿Ë-M¾-HÛÅ-wz-zNå¼-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎