zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ˆÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-ºƒÅ-zÞü


2007.06.26

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-ˆÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ˆÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-ºi-¤Ûm-¾Å-‚ã¼-zºÛ-ºƒÅ-zÞ-hP-hïP-¼zÅ-ÇÀôz-GÅôºÛ-Ç+ô¼-Ç+Ý-ŸzÅ->Àâ-¤D¼-‚¤Å-hP-¤Z¤-hÝ-ÇeG-¿Ë-M¾-HÛÅ-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q-ŸÛG-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎