h¤G-ºfz-hP-G»ô¾-fzÅ-‚ïh-qü


2007.03.05

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-M-¼ÛGÅ-¯ô¤-q-qô-Ç+h-IGÅ-Tm-Ç+Ý-ŸzÅ-¶¼-¾ÛÅ-ŸÝP-GÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-h¤G-ºfz-hP-G»ô¾-fzÅ-‚ïh-q-mÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-‚ïh-qºÛ-¯-hôm-G¾-Vï-ÁôÅ-¼ïh-TïÅ-qºÛ-hrh-Gb¤-hï-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-»ÛG-zNå¼-hP-MP-zÆÛPÅ-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎