G»G-Á-Ç+¤-qôºÛ-¤-ºôPÅ-¤hÝm-¿YôPÅü


2006.01.09

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-¼ÛGÅ-¯ô¤-q-qô-Ç+h-IGÅ-Tm-¶P-¾Û-Ÿôm-HÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-¸Å-¼ÛGÅ-G»G-Á-Ç+¤-qôºÛ-¤-ºôPÅ-¤hÝm-¿YôPÅ-ŸïÅ-qºÛ-hrh-Gb¤-hï-¿UGÅ-¤ô-º±ôÅ-»ÛG-zNå¼-hP->ÀôG-ºhôm-‚Å-q¼-Zm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཡོང་སྐབས་དྲག་ཆས་དམག་གིས་སོ་ལྟ་དང་ཞིབ་བཤེར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎