བོད་ནང་བོད་མི་ཞིག་ལ་ལོ་ངོ་ཉིས་ཤུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཞིག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ཉིས་ཤུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2008-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཞིག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ངོ་ཉིས་ཤུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་མས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།