བལ་ཡུལ་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཚོགས་འདུ།

བལ་ཡུལ་དུ་བོད་མི་དང་བླངས་བ་ཁག་ཅིག་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྐོར་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ།
2009-06-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།