M-mG-GÛ-væ¾-Ç+Ý-PôÅ-º²Ûm-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-qü


2007.09.19

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-¤ô¾-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-¤Û-¤P-hGï-¾ÞGÅ-uÛ-ºfÞÅ-Ç~ï-¼Û-ºWÛGÅ-¤ïh-hzP-M¾-¤Z¤-Í-fÛ-±P-¹-z-Oô¾-¤Å-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-zôh-zMãh-mP-zÇem-HÛ-væ¾-Ç+Ý-»P-ÆÛh-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-VôG-GÛ-OÛG-GŸÛ-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎