GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ô-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôü


2007.10.03

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-¼P-hzP-GÛ-JÀïP-¤ô¾-¸ï¼-zºÛ-¾ï-±m-mP-Í-¼Û-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-Ç+ô¼- M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-M-mG-Gmh-hôm-fôG-¤DÅ-hzP-¼Ûm-Vïm-z=-ÁÛÅ-¤Z¤-Í-fÛ-±P-¹-z-Oô¾-¤Å-JÀïP-¤ô¾-‚Å-q-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎