སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན།

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༥།

བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་ཀྱི་དབུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ་འཚོགས་པའི་གནས་ཚུལ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།