Ç+Ý-ŸzÅ-fzÅ-ÁïÅ-„À-¤- 1ü


2007.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚Û-HÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-Á¼-¾ô±-wÛ¾-Å-GmÅ-¾-GmÅ-Çkôh-zôh-¼ÛGÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-fzÅ-ÁïÅ-„À-¤-ŸÝ-zºÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-hP-ºƒï¾-DôP-ºhÅ-IôPÅ-ºIô-Ç+zÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ôÅ-G¸ÛGÅ-dôGÅ-TÛ-ºi-‚Å-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-±ï-hzP-mô¼-zÞÅ-xôGÅ-OÛG-‚Å-qºÛ-¾ï-±m-hP-qô-hï-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎