zÞh-¤ïh-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-¸z-¢ôP.ü


2007.12.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

twa-workshop-2002.gif
q¼-hzP-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Íö-¼ô-wÛ¾-IôP-Eï¼-HÛ-mP-xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 21 mÅ- 25 z¼-zôh-qºÛ-¤fô-¼Û¤-IÔ-DG-GÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-zÞh-¤ïh-ZÛ-ÁÝ-¿ËG-¾-uÛ-±ôGÅ-mP-ºGm-DÞ¼-ºGô-ºFÛh-ˆÛ-¸z-¢ôP-ŸÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-hzÞÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç~Û-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP-¸z-¢ôP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zÞh-DG-TÛG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎