zôh-mP-ÇÀôz-fôm-¾Å-¤ïhü


2007.06.22

jobless-tibetans-200.gif
q¼-hzP-zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG-±ô^-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-hïP-Ç+zÅ-zôh-hP-M-mG-M¾-»ôPÅ-mP-¾ô-¼ï¼-ÇÀôz-yâG-FÛ-yG-¤P-qô-ÇÀôz-IÔ-Vïm-qô-fôm-q-n¤Å-¾-¾Å-;ºÛ-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü h¤ÛGÅ-zž-zôh-qºÛ-ÇÀôz-fôm-q-±ô¼-hï-zÅ-h;º-P¾-Vï-z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾»ôh-¤Û-Ço¼-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎