ljÛP-ÇeôzÅ-JÀÛP-ÇÀôz-IÔºÛ-Pô-vôhü


2006-12-22
Share
ljÛP-ÇeôzÅ-JÀÛP-ÇÀôz-IÔºÛ-ºi-q¼ü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ- zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-Zï-ºhzÅ-ÅÞ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-JÀÛP-ŸïÅ-qºÛ-zôh-qºÛ-zÞ-yâG-Z¤Å-fG-hzP-qô-Bôm-Tm-HÛ-Vïh-hÝ-z®ßGÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-ÇÀôz-IÔ-hï-fôG-¤¼-hzÞ-º²âGÅ-GmP-zºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hP.ü h-z¼-zÞ-yâG-WÛ-®¤-ŸÛG-¾-wm-fôGÅ-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-ÇÀôz-IÔ-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-hP-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Mãm-¾Å-PG-hzP-¿Ë-¤ô-¾GÅ-hP-ÇÀôz-IÔºÛ-zÞ-yâG-DG-TÛG-¿Ëm-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།