རང་ལུས་མེ་སྲེག་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ།

ཨ་རིའི་ཨེན་ལྦི་སི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་ནང་ལུས་མེར་སྲེགས་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ།