»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Ûü


2007.12.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

santa-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üxÛ-¹- 12 ±ïÅ- 25 ZÛm-»ï-ÁݺÛ-Çeôm-qºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô-ºDï¾-z¼-zdïm-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hh-q-hP.ü mÝz-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-ÆâP-z¯Û-¸z-M-ŸÝ-Æô¾-»ôh-TÛP- fïPÅ-ºhÛºÛ-xÛºÛ-¼ÛG-ŸÝP-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-¾ï-±m-G®ô-BôP-z-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-mÝz-xôGÅ-q-hP-zôh-qºÛ-EÛ¤-±P-mP-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-xôGÅ-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎