&GôP-Å-¤VôG-GÛ-»ô-¼ôz-»Þ¾-Iâ-zŸÛºÛ-VÛzÅ-zNå¼ü


2007.09.25
&G

&G

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-xÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Zï-V¼-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-zŸÛºÛ-mP-GÛ-VÛzÅ-zNå¼-Ç+ô¼-hP-ü ÍôÅ-F¼Û-»-hP-ºW¼-¤ï-mÛ-GZÛÅ-ˆÛ-ÆÛh-„Àôm-¿Ëm-¤W¾-¤ô¾-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºyÛm-HÛ-Pô-vôh-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎