G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-º‚ã¼-¼Û¤ü


2007.10.16

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-xÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-ü Í-¼ÛºÛG-IôÅ-±ôGÅ-mÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hP-zÇeàm-h-z¼-¤Û-¾ô-¿S-zTߺÛ-mP-ü &G &GôP-Å-¤VôG-¾-xÛºÛ-M¾-Dz-DG-mÅ-Vï-zÇeôh-ˆÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-º‚ã¼-¼Û¤-Ç+ô¼-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎