Í-¼Þ-a-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-Pô-vôhü


2006.11.21

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-xÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-mG-hP-M-G¼-hz¼-¯ôh-GŸÛ-Tm-HÛ-Í-¼Þ-a-T¾-ŸïÅ-qºÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-¾ô-MãÅ-hP-¼ÞG-GŸÝP-ü ¤Û-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-¤±ô-Ço-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎