ºƒâG-M¾-ºWÛ^-¤ïh-Gï-ż-hzP-xãG


2006.12.19
bhutanese-kings-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 12 ±ïÅ- 14 ZÛm-hq¾-¿km-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-ŸzÅ-q-n¤Å-ºhÝ-º²ô¤Å-fôG-ºƒâG-M¾-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-M¾-ÆÅ-ºWÛGÅ-¤ïh-Gï-ż-hzP-xãG-¤VôG-M¾-yïP-¿S-q¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-zºÛ-uÛ-zOGÅ-Çtï¾-»ôh-q-hP-ÇezÅ-zÇeàm- ºƒâG-M¾-Dz-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-hP.ü VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-ü Vz-ÆÛh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎