D-VïºÛ-hÝÅ-Vïm-ÍÛ×h-ÍÞ¾-wÛ-b¼ü


2007.10.09

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-xÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-D-VïºÛ-VôÅ-‚ïh-q-±ôÅ-zhÝm-yG-ÇSôm-¤-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-qºÛ-ÍÛ×h-ÍÞ¾-wÛ-b¼-ŸïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-Ç+ô¼-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-zôh-qºÛ-D-Vï-z-DG-TÛG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎