D-VïºÛ-«åP-GmÅ-¹-zºÛ-Pô-vôhü


2007.09.18

{}ü üG¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-xÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-¾ï-±m-mP-D-Vï-VôÅ-hh-q-±ôÅ-¼-¤-hÙm-m¤-«åP-GmÅ-¹-z-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-q-ÇezÅ-zÇeàm-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-Oôm-¾GÅ-mÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xÛ-iÛ¾-¾Å-DP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-hP-zôh-qºÛ-D-Vï-VôÅ-hh-q-Ç+Ý-ŸzÅ-¤-ÅÞh-z×-¾GÅ-ÅÞ-¹-z-ºhÛºÛ-Pô-vôh-Ç+ô¼-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎